Dashboard
แบบคัดกรอง(ชุมชน)
แบบคัดกรอง(คลินิค)
แบบคัดกรอง สมองเสื่อม(พิเศษ)
แบบประเมิน ตำบลผู้สูงอายุสุขภาพดี
Contact

Aging Survey UD


ระบบการคัดกรองผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี

รายงาน
ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ รายละเอียด
ผู้สูงอายุคัดกรอง ADL (HDC:specialpp) รายละเอียด
รายงาน Geratric Syndrome (GA) (HDC:specialpp) รายละเอียด
รายงานทางสังคม รายละเอียด
รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15) รายละเอียด
รายงาน พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รายละเอียด
รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม(พิเศษ) รายละเอียด
รายงาน การประเมินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดอุดรธานี (หน่วยบริการ) รายละเอียด
รายงาน การประเมินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดอุดรธานี (ทุกตำบล) รายละเอียดCopyright© 2019. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon